SEMELIŠKIŲ GIMNAZIJA
Trakų g. 73, Semeliškės, Elektrėnų sav.; į.k. 190664977; semeliskes@gmail.com; tel (8 528) 32 537

PRADŽIA
STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
KORUPSIJOS PREVENCIJA
VEIKLOS SRITYS
GALERIJA
Neįgaliems

VEIKLOS TOBULINIMO PLANO ĮGYVENDINIMAS

Išvyka į Molėtus
   Semeliškių gimnazijoje projekto „Kokybės krepšelis“ veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas jau prasidėjo.
   1-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams vyksta lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos, pasaulio pažinimo konsultacijos, kuriose mokiniai gerina savo rezultatus. Mažose grupelėse po 5-8 mokinius mokytojai turi galimybę likviduoti vieno ar kito dalyko mokymosi spragas, parinkti mokymo(si) metodus, geriausiai atitinkančius mokinio mokymosi poreikius ir gebėjimus. 5-7 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pamokose dirba mokytojo padėjėjas. Jis teikia pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų. Dalykų mokytojai ir klasių vadovai su 1-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniais kas mėnesį aptaria individualią pažangą.
   Gimnazija jau įsigijo „Eduka klasės“ 1-5 klasių mokiniams licenziją 2020-2021 mokslo metams. Nupirkta 12 spausdintuvų, daugiafunkcinis kopijavimo įrenginys. Šios priemonės bus skirtos ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo sąlygų gerinimui.
   Kokybės krepšelio lėšos jau pradėtos naudoti ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui. Sausio 4-5 d. mokytojai dalyvavo I modulio mokymuose apie vertinimo kriterijų formulavimą pamokoje, mokinių įtraukimą į asmeninių mokymosi \ pamokos tikslų formulavimą pagal aptartus kriterijus bei asmeninės pažangos įsivertinimą remiantis sutartais kriterijais.